Αθήνα 04-04-2016                                                                  

ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ

 

Συνάδελφοι,

     Με την ευκαιρία αφενός του ήδη εξαγγελθέντος προγράμματος εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς και αφετέρου των ευρισκόμενων στα σκαριά παρόμοιων προγραμμάτων και των λοιπών τραπεζών, σας ενημερώνουμε για τις ισχύουσες επι του θέματος, καταστατικές διατάξεις του ταμείου μας προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να τις λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στα προγράμματα.

 

 

Ι) ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

1. Έννοια προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου ή άλλων μορφών πρόωρων εξόδων από την εργασία.

Στην έννοια προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου ή πρόωρων εξόδων από την εργασία περιλαμβάνονται:

α) Οι κάθε είδους και με οποιεσδήποτε διαδικασίες, εκούσιας ή ακούσιας μορφής, έξοδοι ασφαλισμένων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης σύνταξης γήρατος και οι οποίες υπάγονται σε δημόσια και επίσημα εξαγγελλόμενα από τις επιχειρήσεις προγράμματα εθελούσιας εξόδου ή πρόωρων εξόδων από την εργασία που συνήθως συνοδεύονται από παροχές κινήτρων πρόωρης αποχώρησης.

β) Οι πρόωρες έξοδοι από τις επιχειρήσεις ασφαλισμένων της ίδιας κατηγορίας που τυπικά δεν υπάγονται μεν σε παρόμοια προγράμματα αλλά ουσιαστικά οφείλονται σε παρόμοιες στρατηγικές και πολιτικές των επιχειρήσεων και υποκρύπτονται.

2. Επιπτώσεις εξόδων ασφαλισμένων της πιο πάνω κατηγορίας στην πορεία του ταμείου και αντιμετώπισή τους

Λόγω της παρατηρούμενης και διαπιστωμένης αθρόας εξόδου ασφαλισμένων βάσει σχετικών προγραμμάτων και διαδικασιών σε όλες σχεδόν τις συγχωνευθείσες ή εξαγορασθείσες επιχειρήσεις και της σημαντικής επιβάρυνσης των αποθεματικών του ταμείου από τις απονεμόμενες επικουρικές συντάξεις σε αποχωρούντες ασφαλισμένους που πληρούσαν τα κριτήρια συνταξιοδότησής τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 εδ. β του προισχύσαντος καταστατικού,  το γράμμα και το πνεύμα του οποίου σαφώς παραβιάζεται από παρόμοιου είδους συνταξιοδοτήσεις, το κόστος των οποίων μάλιστα ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του καταστατικού, θεσπίζονται οι εξής ρυθμίσεις για την άμβλυνση των εν λόγω συνεπειών που αποβαίνουν σε βάρος των μακροχρόνιων προοπτικών και της ίδιας της βιωσιμότητας του ταμείου:

1)             Το ταμείο σε κανένα ασφαλισμένο της κατηγορίας αυτής δεν θα απονέμει επικουρική σύνταξη αν δεν εξαγοράζεται βάσει των αντικειμενικών αρχών του πλήρους αναλογιστικού ισοδυνάμου ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται από την ημερομηνία αποχώρησης του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία λήψης  επικουρικής σύνταξης γήρατος από το ταμείο.

2)             Το συνολικό ποσό των εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου που απαιτείται για την εξαγορά καταβάλλεται είτε συνολικά είτε μερικά από τον εργοδότη είτε συνολικά είτε μερικά από τον ασφαλισμένο, όπως συμφωνούν τα δύο (2) αυτά μέρη.

 

 

 

3)             Το ποσό της εξαγοράς διακανονίζεται αμέσως από το ταμείο και καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (όπως ο διακανονισμός συμφωνείται μεταξύ Τράπεζας – Ασφαλισμένου – Ταμείου).

4)             Η λήψη της απόφασης για την υπαγωγή ή όχι κάποιου ασφαλισμένου στις διατάξεις του άρθρου αυτού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ και λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

 

 

Β) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤΑΤ (ΑΡΘ. 42)

 

Προϋποθέσεις και όροι θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

1.       Οι ασφαλισμένοι, άνδρες και γυναίκες, που αποχωρούν από τον εργοδότη τους και απασφαλίζονται από το ταμείο, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος από την ίδια ημερομηνία που καθίστανται συνταξιούχοι κύριας ή επικουρικής σύνταξης από φορέα κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί με τη νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

2.       Δοθέντος ότι οι ασφαλισμένοι  που είχαν ως φορέα κύριας σύνταξης το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. (το οποίο εντάχθηκε μετέπειτα στο Ι.Κ.Α), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την ίδια ημερομηνία που καθίστανται συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. - Ι.Κ.Α, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου είναι ευνοϊκότερες των ισχυουσών σε άλλους φορείς κύριας σύνταξης, τους οποίους έχουν ως φορείς κύριας σύνταξης, οι ασφαλισμένοι του Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ που δεν προέρχονται από την τέως Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι ασφαλισμένοι του ταμείου που δεν έχουν ως φορέα κύριας σύνταξης το Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. –Ι.Κ.Α, αποχωρούντες από τον εργοδότη τους και απασφαλιζόμενοι από το ταμείο, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έστω και αν δεν καθίστανται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α ή άλλου αντίστοιχου φορέα, εφόσον κατά την απασφάλισή τους από το ταμείο πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν για λήψη κύριας σύνταξης στο Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ. - Ι.Κ.Α. Το Δ.Σ. του ταμείου με απόφασή του εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί τους κατά τα ανωτέρω εκάστοτε ισχύοντες όρους θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

3.        Οι απονεμόμενες κατά τα ανωτέρω από το ταμείο συντάξεις είναι πλήρεις και προσδιορίζονται από τον συντάξιμο χρόνο ασφάλισης, τις συντάξιμες αποδοχές και τον πίνακα του άρθρου 45.

4.       Μειωμένες συντάξεις λόγω γήρατος

Ασφαλισμένοι, άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρωμένο συντάξιμο χρόνο ασφάλισης τουλάχιστο 9.000 Η.Ε. στο ταμείο και το 55ο έτος της ηλικίας τους και απέχουν το πολύ επτά (7) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, κατά τους ορισμούς των παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης.

Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας  για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου και είναι ισόβια.

 

Γ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

1)     Όσοι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι του ταμείου αποχωρούν από τον εργοδότη και ταυτόχρονα θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις λήψης είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης γήρατος από το ταμείο δεν αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα (δηλ. θα πάρουν άμεσα και τη σύνταξη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ)

2)     Όσοι εργαζόμενοι- ασφαλισμένοι του ταμείου αποχωρούν από τον εργοδότη τους χωρίς ταυτόχρονα να θεμελιώνουν τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους

 

 

 

 

 

σύνταξης γήρατος από το ταμείο, για να πάρουν επικουρική σύνταξη γήρατος άμεσα από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι υποχρεωμένοι να εξαγοράσουν το συνολικό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται από την ημερομηνία αποχώρησης του ασφαλισμένου από τον εργοδότη του μέχρι το χρονικό σημείο, που θα θεμελιωνόταν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης από το ταμείο αν συνεχιζότανε κανονικά η ασφάλιση. Οι όροι εξαγοράς ορίζονται από τις πιο πάνω  παρατεθείσες ρυθμίσεις του άρθ. 64. Χωρίς την εξαγορά αυτή το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν χορηγεί σύνταξη.

3)     Είναι ευνόητο ότι οι ενδιαφερόμενοι όταν κρίνουν ασύμφορους τους όρους εξαγοράς κλπ μπορούν είτε να ζητήσουν από το ταμείο την επιστροφή των ατομικών τους ονομαστικών εισφορών είτε να επιλέξουν την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης όταν στο μέλλον θα πάρουν σύνταξη γήρατος από τον φορέα κύριας ασφάλισης.  

 

 

Συνάδελφοι,

(ιδιαίτερα εσείς που προβληματίζεσθε για την ένταξη ή όχι στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου),

·        Να πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω πριν υποβάλετε αίτηση ένταξης στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου.

·        Είναι ευνόητο ότι μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο ταμείο ζητώντας πληροφορίες για την ατομική σας περίπτωση.

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΟ Δ.Σ. TOY ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Αποδείξεις Βοηθήματος

Δελτίο Απογραφής Εν Ενεργεία

Καρτέλα Εισφορών Εν Ενεργεία

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Φωτογραφίες